همکاران اداری و آزمایشگاهی

پریسا یعقوبی

رئیس اداره و دبیرخانه دانشکده فیزیک - مدیر مالی و اداری

اطلاعات تماس

تلفن  :  66164503-21-98+
  ایمیل :    p_yaghoobi@physics.sharif.edu

معصومه غلامی

کارشناس آموزش

اطلاعات تماس

تلفن : 66164558-21-98+

مریم ذوالفقاری

کارشناس دفتر فیزیک پایه

اطلاعات تماس

تلفن : 66164563-21-98+
 ایمیل : zolfaghari@physics.sharif.ir

معصومه عبادی

مسئول سایت کامپیوتر

اطلاعات تماس

تلفن : 66164529-21-98+
ایمیل :  m_ebadi@physics.sharif.edu

رقیه مقدم

متصدی و مسئول امور دفتری

اطلاعات تماس

تلفن : 66164501-21-98+  ----  66164502-21-98+

فاطمه صمیمی

کارشناس آزمایشگاه فیزیک پایه 1

اطلاعات تماس

تلفن : 66164547-21-98+
ایمیل : fsamimi@physics.sharif.edu

سودابه واثقی نیا

کارشناس آزمایشگاه اپتیک و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM).

اطلاعات تماس

تلفن : 66164538-21-98+
ایمیل :  vaseghinia@physics.sharif.edu

فاطمه محمدی

کارشناس آزمایشگاه فیزیک 3 ، فیزیک 4 ، آز حالت جامد ، آز عالی

اطلاعات تماس

تلفن : 66164539-21-98+
ایمیل :  mohammadi@physics.sharif.edu

ظهیر محمدپور

Basic Physics Laboratory Expert 1

اطلاعات تماس

تلفن : 66164543-21-98+
ایمیل :  zmohammadpour@physics.sharif.edu

محمد کیان پیشه

مسئول کارگاه مکانیک

اطلاعات تماس

تلفن : 66164546-21-98+

زهرا کاووسی

مسئول کتابخانه فیزیک

اطلاعات تماس

تلفن : 66164530-21-98+

احمد بخشی

نامه رسان

اطلاعات تماس

تلفن : 66164546-21-98+

عباس برقی

پرسنل حجمی

اطلاعات تماس

تلفن :‌66164557-21-98+

آیت ذوالفقاری

پرسنل حجمی

اطلاعات تماس

تلفن :‌66164557-21-98+

باقر مولایی

پرسنل حجمی

اطلاعات تماس

تلفن :‌66164557-21-98+