اساتید مدعو

نیایش افشردی

دانشیار

اخترفیزیک و گرانش

دانلود

بهرام مشحون

استاد

نظریه گرانش

اخترفیزیک و کیهان شناسی نسبیتی

دانلود

ناصر نفری

استاد

نظریه تابعی چگالی

نظریه میانگین میدان دینامیکی

دانلود