سیستم های پیچیده

اعضاء هیئت علمی

محمد رضا اجتهادی

استاد

شماره اتاق : 514

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164525-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  ejtehadi@sharif.edu

صفحه شخصی

ماده چگال نرم

فیزیک سیستم های زیستی

فیزیک محاسباتی

سیستم های پیچیده

دانلود

محمد رضا رحیمی تبار

استاد

شماره اتاق : 437

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164551-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  rahimitabar@sharif.edu

صفحه شخصی

سیستم های پیچیده

مکانیک آماری

فرآیندهای تصادفی و سیستم های نابسامان

دانلود

شاهین روحانی

استاد

شماره اتاق : 519

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164506-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  srouhani@sharif.edu

صفحه شخصی

پدیده های بحرانی

نظریه میدان همسو

نظریه میدان کوانتومی

سیالات پیچیده

دانلود

سامان مقیمی عراقی

دانشیار

شماره اتاق : 326

صندوق پستی : 9161-11155

تلفن : 66164569-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  samanimi@sharif.edu

صفحه شخصی

فیزیک آماری

بحرانیت خودسامان‌ده

فیزیک علوم اعصاب

دانلود