علم اطلاعات کوانتومی

اعضا هیئت علمی

صادق رئیسی

استادیار

شماره اتاق : 614

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164509-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  sraeisi@sharif.edu

صفحه شخصی

علم اطلاعات کوانتومی

مکانیک کوانتومی

دانلود

علی رضاخانی

دانشیار

شماره اتاق : 330

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164523-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل : rezakhani@sharif.edu

صفحه شخصی

علم اطلاعات کوانتومی

محاسبات کوانتومی

تخمین کوانتومی/توموگرافی

نظریه کنترل کوانتومی

دینامیک سیستم های کوانتومی باز

دانلود

وحید کریمی پور

استاد

شماره اتاق : 335

صندوق پستی :9161-11155

تلفن : 66164533-021

فاکس : 66022711-021

ایمیل :  vahid@sharif.edu

صفحه شخصی

اطلاعات کوانتومی (رمز نگاری، درهم تنیدگی، محاسبات کوانتومی توپولوژیکی، کانال ها و نقشه های کوانتومی)،

نظریه میدان کوانتومی و آماری (مدلهای حل شده دقیق، حالتهای محصول ماتریسی در سیستمهای اسپین و در نظریه میدان کوانتومی)

دانلود

لاله معمارزاده

دانشیار

شماره اتاق : 328
صندوق پستی : 9161-11155
تلفن: 66164553-021
فاکس : 66022711-021
ایمیل :  memarzadeh@sharif.edu

سیستم های کوانتومی باز

محاسبات کوانتومی توپولوژیکی

شبیه سازی کوانتومی

کانال های کوانتومی

سیستم های چند بدنه ای کوانتومی و انتقال فاز کوانتومی

دانلود

مریم السادات میرکمالی

استادیار

شماره اتاق : 332
صندوق پستی : 9161-11155
تلفن : 66164582-021
فاکس : 66022711-021
ایمیل : mirkamali@sharif.edu

محاسبات کوانتومی

کنترل سیستم های کوانتومی

استفاده ازسیستم های مزوسکوپی برای پردازش اطلاعات کوانتومی

ایجاد و توصیف در هم تنیدگی

سیستم های مزوسکوپی کوانتومی خارج از حالت تعادل

گذار از کوانتوم به کلاسیک

حسگری کوانتومی و نقش حالتهای ماکروسکوپی کوانتومی

دانلود