تماس با دانشکده

Contact Details

ایران - تهران - خیابان آزادی - دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده فیزیک -

​​​​​​​صندوق پستی - 9161-11155
تلفن : 66164502 -66164501 - 21 - 98+
فاکس : 66022711 - 21 - 98+
ایمیل : physinfo@sharif.ir