عضویت استاد دانشگاه صنعتی شریف در هیئت تحریریه نشریه معتبر از انجمن شیمی آمریکا (ACS)

عضویت استاد دانشگاه صنعتی شریف در هیئت تحریریه نشریه معتبر از انجمن شیمی آمریکا (ACS)


 

دکتر علیرضا مشفق استاد دانشکده فیزیک این دانشگاه، با صدور حکمی از سوی سردبیر مجله معتبر  ACS ES&T Engineering به عضویت هیئت تحریریه این مجله منصوب شد.

 این مجله بین المللی از انتشارات انجمن شیمی امریکا(ACS) است که در زمینه‌های علوم و فناوری محیط زیست بویژه تحقیقات و نوآوری در حوزه فوتوکاتالیست ها و مواد نیمه رسانای مناسب در واکنش‌های شیمیایی بر روی سطوح جامدات و همچنین بهبود خواص ساختاری و الکترونیکی مواد و مطالعات سینتیک و مکانیزم واکنش‌های شیمیایی فعالیت می‌کند. ضریب تاثیر فعلی این مجله 7.4 است و در چارک Q1 مجلات هم گروه خود قرار دارد.