دکتر سید میر ابوالحسن واعظی پژوهشگر جوان برجسته فیزیک در سال 1400

دکتر سید میر ابوالحسن واعظی پژوهشگر جوان برجسته فیزیک در سال 1400